prof. dr hab. Anna Olszewska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku

Profesor sztuki, dyrygent, chórmistrz, uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2022), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Medalem za Zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2022), Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2019), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013, 2018), Wyróżniona za całokształt dotychczasowej działalności – Nagroda Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii Animator (2016), stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2010) oraz dla Twórców Profesjonalnych (2012).

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.
W roku 2007 otrzymała stopień doktora, w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, a w 2020 tytuł profesora sztuki. Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest recenzentem, autorem i redaktorem publikacji naukowych i popularnonaukowych, jest promotorem i recenzentem prac doktorskich i recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. W kadencjach 2012-2016 i 2016-2020 była pełnomocnikiem koordynatora ds. zapewnienia jakości kształcenia i przedstawicielem Wydziału w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. W latach 2013–2016 pełniła funkcję kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej. Aktualnie pełni obowiązki koordynatora ds. awansów akademickich w UMFC.

Jest założycielem i dyrygentem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, kieruje także Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Scholą Cantorum Bialostociensis” oraz Żeńskim Chórem Kameralnym „Iuvenes Corda”. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą, łącznie ponad 200 nagród, m.in.: Grand Prix w Lublinie 2022, Grand Prix w Rimini 2022 (Włochy), Grand Prix w Niemczu k. Bydgoszczy 2022; Grand Prix podczas Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu 2021; Grand Prix i Bursztynowa Aureola Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 2021; Grand Prix w Wysokiej 2021; Grand Prix w Rumi 2020; Grand Prix i Bursztynowa Aureola Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 2019; Grand Prix w Kaliszu 2018; Grand Prix w Rumi 2017; Grand Prix w Bydgoszczy 2017; Grand Prix w Gdańsku 2016; Grand Prix w Chełmnie 2016; Grand Prix „Warszawskiej Wiosny Chóralnej” 2015; Grand Prix w Ejszyszkach 2013 (Litwa); Grand Prix w Toruniu 2008.
Anna Olszewska wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta: Lublin 2022, Rimini 2022 (Włochy), Strzepcz 2022, Wysoka 2021, Rumia 2020, Ohrid 2019 (Macedonia Północna), Lublin 2018, Kalisz 2018, Łomża 2017, Chełmno 2016, Wenecja 2016 (Włochy), Warszawa 2015, Bydgoszcz 2015, Hajnówka 2012. Do końca 2018 roku prowadziła również Chór Kameralny Con Spirito przy WSMed w Białymstoku.

Anna Olszewska prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Węgry, Serbia, Macedonia Północna). Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań niemal 40 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych, kompozytorzy polscy chętnie dedykują jej i zespołom przez nią prowadzonym swoje utwory. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych.

Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Narodowe Forum Muzyki.

Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie.


oliwaprof. dr hab. Marcin Wawruk – przewodniczący jury

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Chórmistrz, aranżer i kompozytor; profesor sztuk muzycznych (wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie); specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów chóralnych i w zespołowej emisji głosu. Założyciel i szef artystyczny Zespołu Muzyki Północno-Wschodniej i Popołudniowej “ProForma”, z którym od dwudziestu lat koncertuje i realizuje projekty muzyczne o różnorodnej stylistyce.
Bilans 35-lecia jego pracy artystycznej obejmuje przeszło 700 koncertów chóralnych i wokalno-instrumentalnych, 200 opracowań chóralnych, kilkadziesiąt piosenek, kompozycje chóralne oraz utwory dydaktyczne dla dzieci i młodzieży (m. in. “Skrzypiące nutki”, podręcznik “Rytmetyka chóralna”, wydane przez PWM), a także muzykę komponowaną dla radia, tv, filmu i teatru; brał udział w powstawaniu paru tuzinów płyt CD jako producent muzyczny, autor, aranżer, dyrygent i wykonawca.
Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej i światowej estrady (m. in. Bobby McFerrin, Roger Treece, Katie Melua, Maryla Rodowicz, Stanisław Soyka, Krzysztof Krawczyk, Krzesimir Dębski, Adam Sztaba). Współpracuje także z Polskim Wydawnictwem Muzycznym oraz Narodowym Forum Muzyki w zakresie tworzenia nowego repertuaru chóralnego dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dyrygentów w ramach programu “Akademia Chóralna” NFM.
Otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006) oraz szereg innych branżowych wyróżnień. 

 


podzielny ks. prof. AM dr hab. Kazimierz Dąbrowski

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n/Wartą, gdzie w 1990 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1996 roku ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi, a następnie  Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie i Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

Od 1996 roku pracuje w Salezjańskich Szkołach Muzycznych im. ks. A. Chlondowskiego w Lutomiersku gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora. W w/w Szkołach prowadzi zajęcia z zakresu wykonawstwa muzyki kościelnej oraz jest dyrygentem chóru. Z Chórem  prowadzi działalność koncertową oraz bierze udział w festiwalach i konkursach na których zdobywa nagrody i wyróżnienia.  Do chwili obecnej nagrał z chórem 10 płyt CD. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz eks­per­tem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej ds. awansu zawo­do­wego nauczy­cieli szkol­nic­twa arty­stycz­nego.

Od października  2013 roku prowadzi zajęcia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na stanowisku profesora uczelnianego.

W 2006 roku uzyskał w Akademii Muzycznej w Gdańsku stopień doktora a w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Jest zapraszany do udziału w pracach jury wielu konkursów, bierze udział jako referent w sesjach naukowych oraz prowadzi warsztaty w dziedzinie chóralistyki.

Jest członkiem Polskiej Federacji Pueri Cantores, współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych a także członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej przy Kurii Metropolitalnej w Łodzi.

W 2021 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.