prof. dr hab. Bożenna Sawicka – przewodniczący jury

DYRYGENT, PEDAGOG, PROFESOR SZTUK MUZYCZNYCH

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA FILIA W BIAŁYMSTOKU

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła studia na wydziałach Wychowania Muzycznego oraz Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Absolwentka Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2001 uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych, a w roku 2006 została profesorem zwyczajnym UMFC.

Pracę zawodową rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku, a następnie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w białostockiej Filii UMFC. W roku 1987 podjęła współpracę z Chórem Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Chór Uniwersytetu Medycznego), pracującym wówczas pod dyrekcją prof. Andrzeja Banasiewicza, najpierw jako korepetytor, następnie jako II dyrygent. W latach 1991-2017 sprawowała funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Zespołu; koncertowała niemal we wszystkich krajach Europy oraz Izraelu, zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia na wielu konkursach i festiwalach.

Współpracowała z wieloma wybitnymi dyrygentami przygotowując Chór UMB do wykonań dzieł wokalno-instrumentalnych m.in. G. Chmurą, M.J. Błaszczykiem, M. Pijarowskim, M. Nałęcz- Niesiołowskim, J. Salwarowskim. Byli wśród nich także T. Veto (Dania), R. Falquet (Szwajcaria).

Z inicjatywy B. Sawickiej i pod jej batutą odbyło się pierwsze w Białymstoku wykonanie kompletnego dzieła operowego H. Purcella Dydona i Eneasz z udziałem solistów: O. Pasiecznik (Dydona), C. Szyfman (Eneasz), M. Boberska (Belinda) oraz Orkiestry Studenckiej Filii AMFC. Ponadto z Chórem UMB i Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej wykonała w charakterze dyrygenta wielkie dzieła oratoryjne m.in. K. Szymanowskiego – Stabat Mater op. 53, S. Prokofiewa – Kantata Aleksander Newski, G. Faure – Requiem, A. Malawskiego Balet pantomima Wierchy i inne. Ma w swoim dorobku artystycznym prawykonania kompozytorów polskich: R. Twardowskiego – Wsiakoje dychanije, Ave maris stella, M. Borkowskiego – Mater mea, pierwsze wykonanie w Polsce Missa per fiatti P. Łukaszewskiego oraz A. Nordheima – Cada Cantion ( Herning, Dania).

Jest inicjatorem i koordynatorem projektów artystyczno-edukacyjnych: Śpiewająca klasa, realizowanych w białostockich szkołach ogólnokształcących oraz zajęć umuzykalniających dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku.

Ponadto sprawuje opiekę artystyczną nad Chórem Kameralnym MediCoro, powstałym w 2007 roku z inicjatywy lekarzy – miłośników śpiewu chóralnego związanych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Z zespołem tym zdobyła wiele nagród na konkursach chóralnych krajowych i międzynarodowych.

Prowadzi klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku, wypromowała trzech doktorów sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentura. Na Uczelni pełniła funkcje dziekana (1991-1993, 1999-2002, 2012-2016, 2016-2020), prodziekana (1982-1986, 1993-1999), kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej (2005-2012, dwie kadencje), kierownika Zespołu Przedmiotowego (1986-1990). Od 2003 roku jest ekspertem Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu w komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

Jako juror uczestniczyła w krajowych konkursach chóralnych, a także wielokrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Laureatka wielu nagród indywidualnych, m.in. nagrody I i II stopnia Rektora UMFC, Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Białymstoku (2004), Nagrody Indywidualnej Ministra Kultury i Sztuki (1993, 2020). Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne została uhonorowana Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) oraz Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2012).

 

prof. dr hab. Mariusz Kończal 

Profesor w dziedzinie sztuki muzyczne, dyrygent, pedagog, recenzent, juror konkursów muzycznych w kraju i za granicą, organizator wielu projektów artystycznych.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także Podyplomowego Studium dla Dyrygentów Chóralnych oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie, uczestnik licznych kursów i warsztatów (krajowych i zagranicznych) z zakresu dyrygentury.

W latach 1989-2017 związany z Wydziałem Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego  w Bydgoszczy, gdzie pełnił funkcję prodziekana (2000-20004), a także Kierownika Zakładu Muzyki Sakralnej (2010-2014).

W 2004 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadano mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

Od 2011 r. związany z Wydziałem Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie od 1.10. 2019 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Dyrygentury.

Z prowadzonymi przez siebie zespołami zdobywał wiele sukcesów w kraju i za granicą . Aktualnie kieruje Bydgoskim Zespołem Wokalnym, a także Kujawsko-Pomorską Orkiestrą Kameralną.

Oprócz tego jest założycielem Stowarzyszenia Musica Choralis , inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym 2 znaczących, ogólnopolskich konkursów muzycznych:  Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (od 2003 r.) i  Ogólnopolskiego Konkursu  Ars Liturgica w Katedrze Gnieźnieńskiej (od 2004 r.).

W zakresie prac na rzecz edukacji szkolnej w latach 2006-2012 był koordynatorem Ogólnopolskiego programu Rozwoju Chóralistyki Szkolnej „Śpiewająca Polska” na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, w 2019 r. zainicjował I Kujawsko-Pomorski Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej pod patronatem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Jest animatorem chóralnych warsztatów dla chórów amatorskich, jurorem krajowych i zagranicznych konkursów i festiwali  muzycznych, recenzentem przewodów naukowych, przeprowadzanych w Akademiach Muzycznych i Uniwersytetach z ramienia uczelni, a także Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych.

prof. UMCS dr hab. Monika Mielko-Remiszewska

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek Wychowanie Muzyczne UMCS ukończyła z wyróżnieniem w 1988r. Studiowała także na Podyplomowych Studiach Metodyki Wychowania Muzycznego (UMFC 1991), Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich (AM Bydgoszcz, 1998), Podyplomowych Studiach Emisji Głosu (AM Bydgoszcz, 2000), a w latach 2002-2004 była słuchaczką Podyplomowych Studiów Logopedycznych UMCS w Lublinie. W 1988 r. uczestniczyła w dwutygodniowym stażu w Athenee de Luxembourg w Luxemburgu.

Od 1987 roku jest nauczycielem akademickim UMCS w Lublinie, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku profesora. Doktorat w zakresie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych uzyskała w 2000 roku, habilitację w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w 2011 r., oba na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie. Od 1988 r. prowadzi ożywioną działalność dyrygencką, początkowo jako asystent i II dyrygent w Nauczycielskim Chórze „Fermata”, a od 1993 roku dyrygent i kierownik artystyczny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego. Praca z tymi zespołami zaowocowała udziałem w wielu (ponad 500) koncertach na terenie Lublina, Polski i poza granicami kraju: Izrael, Anglia, Litwa, Holandia, Włochy, Szwecja, Francja, Niemcy, Hiszpania, Ukraina, Chorwacja, Turcja i Grecja. W ciągu niemal trzydziestoletniej pracy dyrygenckiej przygotowała i wykonała kilkaset koncertów (wśród nich m.in. wielkie dzieła wokalno-instrumentalne J. S. Bacha (kantaty BWV 4, 132 , 80, Pasja wg Św. Jana, Oratorium na Boże Narodzenie), J.F. Haendla (Mesjasz), J. Haydna (Stworzenie Świata) i „wychowała” muzycznie blisko tysiąc Medyków. Pod jej dyrekcją zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i konkursach, ostatnio Złoty Dyplom i Nagrody Specjalne na V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Prof. J. Świdra w Cieszynie.

Monika Mielko-Remiszewska jest pełnym inwencji animatorem życia muzycznego w Lublinie, reprezentując obok Instytutu Muzyki i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lublinie - prezes, Akademickie Stowarzyszenie Kulturalne im. dr. Michała Hajnosa – założyciel i prezes. W ramach stowarzyszenia w 2015 r. powołała Akademicki Chór Dziecięcy „Pueri Nostri” który dziś z powodzeniem koncertuje, nagrywa i zdobywa pierwsze nagrody (Grand Prix i Nagrody Specjalne na V Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach).

W 2016 roku powołała i prowadzi jako dyrektor Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS

Inicjatywy, starania i dokonania M. Mielko-Remiszewskiej zostały nagrodzone m.in. Medalem Zasłużony dla Akademii Medycznej w Lublinie (1996) i Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2014), Srebrną, Złotą i Złotą z wieńcem laurowym Odznaką PZChiO (1993, 2004, 2014), Złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (2007), Brązowym (2007) i Srebrnym (2018) Krzyżem Zasługi, Medalem KEN (2013), nagrodami Rektora Uniwersytetu Medycznego, Rektora UMCS ponadto Nagrodą kulturalną województwa lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, Nagrodą finansową Prezydenta Miast Lublin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w 2014 r., Medalem 700-lecia Miasta Lublin oraz Medalem 450-lecia Unii Lubelskiej.

prof. dr hab. Anna Olszewska

Profesor sztuki, dyrygent, chórmistrz, pedagog, stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2010) oraz dla Twórców Profesjonalnych (2012), uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2019), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013, 2018), Wyróżniona za całokształt dotychczasowej działalności – Nagroda Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii Animator (2016).
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.
W roku 2007 otrzymała stopień doktora, w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, a w 2020 tytuł profesora sztuki. Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest recenzentem, autorem i redaktorem publikacji naukowych i popularnonaukowych, jest promotorem i recenzentem prac doktorskich. W kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 była pełnomocnikiem koordynatora ds. zapewnienia jakości kształcenia i przedstawicielem wydziału w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UMFC. W latach 2013–2016 pełniła funkcję kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej.

Jest założycielem i dyrygentem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, kieruje także Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Scholą Cantorum Bialostociensis”. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą m.in.: Grand Prix i Bursztynowa Aureola Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 2019; Grand Prix w Kaliszu 2018; Grand Prix w Rumi 2017; Grand Prix w Bydgoszczy 2017; Grand Prix w Gdańsku 2016; Grand Prix w Chełmnie 2016; Grand Prix „Warszawskiej Wiosny Chóralnej” 2015; Grand Prix w Ejszyszkach 2013; Grand Prix w Toruniu 2008. Anna Olszewska wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta (Ohrid 2019, Lublin 2018, Kalisz 2018, Łomża 2017, Chełmno 2016, Wenecja 2016, Warszawa 2015, Bydgoszcz 2015, Hajnówka 2012). Do końca 2018 roku prowadziła również Chór Kameralny Con Spirito przy WSMed w Białymstoku.

Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis” jako laureat Grand Prix 54. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach otrzymał nominację do udziału w Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu 2019, gdzie zdobył Wyróżnienie oraz Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora („Sobótka” Marka Raczyńskiego).

Anna Olszewska prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Węgry, Serbia, Macedonia Północna). Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań 30 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych.
Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będącego pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie.